Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Lekce III / 01 - Nenewtonská kapalina

Cíl lekce:

Žáci se seznámí s fyzikálními vlastnostmi kapalin. Zjistí, co je to nenewtonská kapalina a na základě pokusů odliší její vlastnosti od ostatních kapalin.

Zeptejte se Vašich dětí:

 • Kdo to byl Isaac Newton?

 • Co to je kapalina? Uveďte příklady.

 • Jaké vlastnosti má voda?

 • Jaké jsou základní vlastnosti kapalin?

 • Jak se liší vlastnosti nenewtonské kapaliny od klasické newtonské kapaliny (např. vody)?

 • Které vlastnosti newtonských a nenewtonských kapalin jsou shodné?

Kapalina

Kapalina (kapalná látka) je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko u sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.


Kapaliny
Obrázky Water drop 001 od José Manuel Suárez [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons;
Red substance in half filled test tube od Horia Varlan [CC BY-2.0] ,via Flickr;
Surface tension - Japanese 1 Yen alminium coin on water od Eclipse2009 (Own work) [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Základní vlastnosti kapalin

Vlastnosti kapalin vyplývají z vlastností molekul.

 • Jsou tekuté - dají se přelévat.
 • Nemají stálý tvar - přizpůsobují se nádobě.
 • Zachovávají si stálý objem - a to i při změně tvaru nádoby.
 • Tvoří kapky - díky přitažlivým silám mezi částicemi.
 • V klidu vytvářejí v tíhovém poli Země volný vodorovný povrch.
 • Jsou prakticky nestlačitelné – díky vzájemným odpudivým silám mezi molekulami kapaliny.

Nenewtonská kapalina

Newtonská látka je model viskózní látky, která se řídí Newtonovým zákonem viskozity, je tedy charakterizována přímou úměrností rychlosti deformace a napětí. Rovnicí je Newtonův zákon viskozity a materiálovou konstantou charakterizující danou newtonskou látku je viskozita.

Model newtonské látky je vhodný především k popisu tekutin - hovoří se pako newtonské tekutině, popř. o newtonské kapalině. Látky, jejichž viskózní chování nelze popsat Newtonovým zákonem viskozity se označují jako nenewtonské.


Nenewtonská kapalina
Obrázek Non-Newtonian Fluid Dynamics od Rory MacLeod [CC BY-2.0], via Flickr

Nenewtonské látky (nelineárně viskózní látky) jsou takové látky, u kterých není rychlost deformace úměrná napětí. Neplatí tedy Newtonův zákon viskozity. Model nenewtonské látky je vhodný především k popisu tekutin, resp. kapalin – hovoří se pak o nenewtonské tekutině, popř. o nenewtonské kapalině.

Nenewtonská (anomální) kapalina je kapalina, která se z nějakého důvodu nechová tak, jak je u kapalin běžné. Nejběžnějším příkladem takové kapaliny je tekuté bahno, podmáčené písky, palačinkové těsto, čokoláda nebo zubní pasta. Nenewtonské kapaliny mají různé zajímavé vlastnosti.

Obecně označujeme jako nenewtonské efekty v kapalinách takové vlastnosti, které nejsou pozorovatelné v kapalinách, jejichž viskozita je zcela nezávislá na stavu napjatosti a deformace kapaliny. Neřídí se Newtonovým zákonem ani při laminárním toku; poměr tečného napětí a rychlostního gradientu není konstantní, závisí na hodnotě rychlostního gradientu. Bývá označován jako nenewtonská nebo zdánlivá viskozita. Podle průběhu závislosti rychlostního gradientu na tečném napětí jsou rozlišovány různé typy nenewtonských kapalin:

 • pseudoplastické a plastické, jejichž viskozita s rostoucím rychlostním
  gradientem klesá,

 • dilatantní, jejichž viskozita vzrůstá s rychlostním gradientem.

Tekutina, která při laminárním toku vykazuje lineární závislost mezi tečným napětím τxy a rychlostním gradientem dux/dy – se řídí Newtonovým zákonem:

Nenewtonské kapaliny  jsou látky, které se nedeformují působením tlaku průběžně a závisle na jeho velikosti (tzn. že rychlost, jakou se přizpůsobí kapalina třeba tvaru nádoby, nezávisí na tlaku, jaký na ně působí).  Přesto je lze analogicky popsat Newtonovým zákonem tedy rovnicí:

t = h (D) . D

kdy  velikost smykového tření t je součinem změny rychlosti D proudění kapaliny a h (D), jež je ovšem tzv. zdánlivá viskozita, která není obecně látkovou konstantou  jako u newtonských kapalin, ale závisí na rychlosti  deformace nebo tečném napětí.

Vzhledem k tomu, že mezi nelineárně viskózní látky patří např. roztoky a taveniny makromolekulárních látek (např. laky, asfalty, tělní tekutiny apod.), různé směsi používané ve stavebnictví a potravinářství, ropa atd., má znalost jejich chování značné praktické využití. Nenewtonské kapaliny se dají použít také jako materiál pro balistickou ochranu - neprůstřelné vesty, moderní ochranné helmy, osobní pancíře, ochrana lehkých pěchotních a osobních automobilů. Mezi vrstvy balistických vláken se vloží mezivrstva nenewtonské kapaliny vykazující růst viskozity s rychlostí deformace.

Škrob

Škrob je zásobní polysacharid syntetizovaný rostlinami. Je to bílý prášek bez chuti a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Jedná se o konečný produkt fotosyntézy rostlin. Ukládá se v zásobních orgánech rostlin ve formě škrobových zrn. Zvláště bohaté na škrob jsou brambory a kukuřice. Získávání škrobu je mechanické – surovina je rozdrcena a škrob je z ní získán vypíráním. Škrob se používá např. v potravinářství, v kvasném průmyslu, ve farmacii, k výrobě lepidel, nátěrů a apretur a pro výrobu škrobových derivátů.

Pokud vás téma zaujalo a chcete se dozvědět více:

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování