Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Hled?me na?e budouc? astronomy, objevte ve sv?m d?t?ti talent.

07.02.2017

V?deli jste, ?e do projektu hled?n? nov?ch sv?t? jsou zapojeni i ?e?i?

Akademie v?d ?R schv?lila nov? program v r?mci Strategie AV21, nazvan? „Vesm?r pro lidstvo“, kde se bude mimo jin? spolupod?let na realizaci n?kolika v?znamn?ch kosmick?ch sond Evropsk? kosmick? agentury.

Letn? astronomick? t?bor Tajemstv? vesm?ru

Abychom podpo?ili budouc? generaci ?esk?ch v?dc?, u? toto l?to se d?ti mohou z??astnit na?eho nov?ho p??m?stsk?ho t?bora Tajemstv? vesm?ru a vydat se na nezapomenutelnou cestu za hranice zemsk? atmosf?ry.

A nezapome?te se p?ihl?sit na druh? pololet? v?deck?ch krou?k? V?DA N?S BAV?

Skon?? prvn? pololet? a te? je nejvy??? ?as se p?ihl?sit, ne? bude kapacita ve 2. pololet? napln?na. Za??n?me ji? brzy!

Pro p?ihl??en? na dal?? pololet? sta?? kliknout zde:

T???me se na V?s!

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz