Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

P?e?t?te si n?zory V?s, rodi??. Va?e zp?tn? vazba n?s posouv? d?l.

27.09.2016

Za??tek krou?ku V?DA N?S BAV? je u? za dve?mi. P?ed ned?vnem jsme se V?s zeptali, jak hodnot?te minul? pololet?. A Va?e n?zory n?s neuv??iteln? pot??ily. P?i?lo n?m p?es 300 odpov?d? a pr?m?rn? jste n?s hodnotili 4,7 hv?zdi?kami. Moc si toho v???me a slibujeme V?m, ?e neusneme na vav??nech.

T?eba maminka Emy, pan? Kendrov? z ?esk?ch Bud?jovic, n?m napsala: „L?bila se mi spolehliv? organizace krou?ku, p??jemn? vystupov?n? vedouc?ch krou?ku, informace o n?plni krou?ku, dcera byla nad?en? z toho, co si p?inesla v ruce dom? ... a byla schopn? vysv?tlit, co si vyzkou?ela, jak v?e funguje ... Moc d?kujeme.“

Maminka Kry?tofa, pan? Rolencov? ze Zl?na, napsala: „Syn byl z krou?ku nad?en?, chodil i na t?bor V?da n?s bav? a ur?it? bude v krou?ku pokra?ovat. Takt?? dcera, kter? bude p???t? rok chodit do prvn? t??dy.“

A maminka Cyrila, pan? Kindlov?, zase napsala: „Krou?ek se n?m l?bil, byl interaktivn?. Moc se mi l?bilo, ?e rodi?e dost?vali zp?tnou vazbu formou emailu. Obl?ben? odpov?? na ot?zku Co jste d?lali ve ?kole? NIC, m?la tak r?zem konkr?tn?j?? obrys. Mysl?m, ?e v krou?ku bylo v?c d?t?. V?m, ?e jste nab?zeli dva term?ny ale jeden zkr?tka v?em vyhovoval. Mo?n? by st?lo za zv??en? d?ti rozd?lit do dvou skupin ale ve stejn? ?as. Jinak d?kujeme, byli jsme spokojeni. A jen tak d?l!“

Vylo?en? negativn? dojmy jsme nezanechali t?m?? na nikom, ale kdy? u? se V?m n?co nel?bilo, bylo to obvykle individu?ln? v konkr?tn?m krou?ku. Maminka mal?ho Michaela, pan? Albrechtov? si post??ovala, ?e krou?ek nebyl na ?kole (Sv??n?), kde chod? syn do t??dy a musel doch?zet na jinou ?kolu (Kam?nky).

Neust?le se sna??me zlep?ovat i kooperaci se ?kolami. A nejen, ?e usilujeme o lep?? informovanost o na?ich krou?c?ch sm?rem od ?koly k V?m, rodi??m, ale tak? pr?b??n? jedn?me s nov?mi a nov?mi ?kolami tam, kde dosud nejsme. Moc n?m pom??e, kdy? V?? z?jem o krou?ek ve ?kole, kde doposud nejsme, projev?te i Vy sami sm?rem ke ?kole nebo n?m nap??ete na info@vedanasbavi.cz.

Bereme si Va?e poznatky k srdci a neust?le na nich pracujeme. V???me, ?e p???t? rok se dostaneme na pln?ch 5*!

P?ihla?ov?n? na nov? pololet?

Ji? za dva t?dny n?m za?nou nov? krou?ky V?DA N?S BAV? a my u? se nem??eme do?kat. Na?i lekto?i u? se piln? p?ipravuj? na zcela nov? experimenty.

A holky i kluci se letos maj? zase na co t??it!

Zjistit více o kroužku

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz

se na své životní cestě spojily, aby mohly dětem přinášet ještě více smysluplných a zábavných kroužků a táborů. Teď vše rychle a přehledně najdete na www.krouzky.cz

Probíhá přesměrování