Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

V?RO?? NAROZEN? ALBERTA EINSTEINA

10.03.2015

Albert Einstein (14. b?ezna 1879 Ulm, N?mecko – 18. dubna 1955 Princeton, New Jersey, USA) byl teoretick? fyzik, jeden z nejv?znamn?j??ch v?dc? v?ech dob. ?asto je ozna?ov?n za nejv?t??ho v?dce 20. stolet?, p??padn? spolu s Newtonem za nejv?znamn?j??ho fyzika v?bec. Mezi jeho p??sp?vky fyzice pat?? speci?ln? teorie relativity (1905), my?lenka kvantov?n? elektromagnetick?ho pole a vysv?tlen? fotoefektu (1905), vysv?tlen? Brownova pohybu (1905) a snad nejv?ce obecn? teorie relativity (1915), kter? doposud nejl?pe popisuje vesm?r ve velk?ch m???tk?ch.

V roce 1921 byl Einstein ocen?n Nobelovou cenou za fyziku za „vysv?tlen? fotoefektu a za z?sluhy o teoretickou fyziku“. Velmi v?znamn? byly ov?em ji? jeho dal?? t?i pr?ce z roku 1905, ale v prv? ?ad? Einsteinova obecn? teorie relativity z roku 1915, v dob? ud?len? ceny je?t? nedocen?n?.

Zdroj: Wikipedia

Cel? ?l?nek ?t?te zde.

Zdroj: Wikipedia

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz