Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

ZPRAVODAJ B?EZEN 2016

08.03.2016

B?ezen, za kamna vlezem ... vy nikam zal?zat nemus?te, p?in???me V?m novinky ze sv?ta v?dy a vzd?l?v?n?!


KROU?KY

Nov? lekce u? prob?haj?, d?ti se v?ak mohou p?idat i v pr?b?hu pololet?, zb?v? p?r voln?ch m?st. P?ihlaste se nyn? a vyu?ijte 30% Einsteinovsk? slevy!

Pozn. Do pozn?mky v p?ihl??ce uve?te "Hled? se Einstein". Plat? pro nov? p?ihl??ky po prob?hl? 4. lekci!

V?DA N?S BAV? - pro mate?sk? ?koly. V?ce info a p?ihl??ka zde.

V?DA N?S BAV? - pro z?kladn? ?koly. V?ce info a p?ihl??ka zde.

HEJBNI MOZKEM - pro 4. - 6. t??du. V?ce info a p?ihl??ka zde.

KOSTKY N?S BAV? - Lego pro d?ti od 5 do 7 let. V?ce info a p?ihl??ka zde.


KV?ZY

I TY MَE? B?T G?NIEM!

Tento m?s?c m??ete znovu za??t sout??it ve v?deck?m kv?zu. Na nejlep?? ?e?itele ?ekaj? nov? odznaky, tentokr?t se slovensk?m geologem Dion?zem ?t?rem. Kv?zujte zde.


V?DECK? T?BORY 2016

NOV? EXPERIMENTY, NOV? M?STA A SPOUSTA Z?BAVY

Za?ijte nezapomenuteln? l?to pln? pokus?, exkurz? a nov?ch z??itk?! Aktu?ln? seznam lokalit zde. 


V?DECK? TRI?KO

Va?e d?t? je?t? nem? v?deck? tri?ko? Nem?lo by chyb?t ve v?bav? ka?d?ho mal?ho v?d?tora. Koupit zde.


SCHOOL PRESS CLUB

Vyb?r?me z nej?ten?j??ch ?l?nk? jednotliv?ch redakc?Karel IV. byl zaj?mav?j??, ne? si mysl?te"Jin? z n?s" AyameTash - Kalar: Ar?na legend.

Va?e ?kola je?t? nevyd?v? ??dn? ?asopis? Kontaktujte n?s zde.


U?EN? N?S BAV?

V?echno se d? dou?it! Prozkoumejte ?irokou nab?dku dou?ov?n? p?edm?t?v?uku sport? nebo hl?d?n? d?t?. Zprost?edkov?n? je zdarma. V?ce informac? zde.V?ZNAMN? V?RO??

14. b?ezna uplyne 137 let od narozen? Alberta Einsteina, teoretick?ho fyzika, jednoho z nejv?znamn?j??ch v?dc? v?ech dob. Cel? ?l?nek ?t?te zde.


SPOLUPRACUJEME

think creative - PROJEKTOV?  PREZENTA?N?  TABULE

Novinka na ?esk?m trhu, b??n? praxe na zahrani?n?ch ?kol?ch. Ur?eno d?tem do z?kladn?ch ?kol k prezentaci vlastn?ch projekt?. Samostoj?c?, uzav?rateln?, kartonov? a p?enosn?. V?ce informac? zde.


bavard language camps - Z?BAVN? L?TO S ANGLI?TINOU

V?uka angli?tiny od rodil?ch mluv??ch, z?bavn? a vzd?l?vac? odpoledn? aktivity v z?bavn?m a p??telsk?m prost?ed?. V?ce informac? zde.


TIPY NA V?LET: CO SI NENECHAT UJ?T V TECHMANII a IQLANDII? 

Kr?sn? b?eznov? dny a vesel? Velikonoce!

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz