Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Zpravodaj duben 2016

07.04.2016

Mil? p??znivci,

p?e?t?te si o t?borov?ch aktualit?ch, ministryni na v?deck?m krou?ku, nov?m webu nebo o sout??i o nejlep?? ?l?nek.


V?deck? t?bory 2016

Je Zem? placat?? aneb V?da v pr?b?hu stalet?

Jak se v pr?b?hu v?k? m?nily n?zory lidstva na jevy kolem n?s? ??m museli na?i p?edci proj?t, aby poznatky o Zemi do?ly tam, kde se nach?z? nyn??

P?ihlaste se a za?ijte nezapomenuteln? l?to pln? z?bavn?ch experiment?, exkurz? a her. Nov? lokality, term?ny a nyn? v?hodn? ceny "first moment".


Krou?ky

N?V?T?VA MINISTRYN? na krou?ku v?da n?s bav?

14. b?ezna jsme v Z? Rokycanova v Sokolov? zah?jili v?deck? krou?ek jako obvykle. Tato hodina byla ov?em jin? ne? ostatn? - nav?t?vila n?s pan? ministryn? Kate?ina Valachov?. V?ce informac? zde.

posledn? voln? m?sta

D?ti se mohou do krou?k? V?DA N?S BAV?, HEJBNI MOZKEM, KOSTKY N?S BAV? p?idat i v pr?b?hu pololet? (zb?v? je?t? p?r voln?ch m?st). Pokud se zapoj?te a? po 6. hodin?, zaplat?te o 30 % ni??? cenu! 

NOV? Patron

Patronem 2. pololet? je v?znamn? slovensk? geolog a paleontolog Dion?z ?t?r. D?ti se mohou t??it na nov? odznaky. V?ce informac? o patronovi zde.


Nov? web V?da n?s bav?

Od te? V?s ?ek? p?ehledn?j?? design, jednodu??? proces registrace a pohodln?j?? p??stup i na mobiln?ch za??zen?ch... Klikn?te na obr?zek n??e a prozkoumejte, co je u n?s nov?ho!


V?deck? tri?ko

Va?e d?t? je?t? nem? v?deck? tri?ko? Nem?lo by chyb?t ve v?bav? ka?d?ho mal?ho v?d?tora. Koupit zde.


School Press Club

Sout??te o nejlep?? ?l?nky SCHOOL PRESS CLUBU. Hlasujte na webu a z?skejte ocen?n? v kategorii nej?ten?j?? a nejobl?ben?j?? ?l?nek. Odborn? porota vybere nap?. nejpoutav?j?? report??, nejzaj?mav?j?? rozhovor ?i nejz?bavn?j?? komiks.

Va?e ?kola je?t? nevyd?v? ??dn? ?asopis? Kontaktujte n?s zde.


U?en? n?s bav?

V?echno se d? dou?it! Prozkoumejte ?irokou nab?dku dou?ov?n? p?edm?t?, v?uku sport? nebo hl?d?n? d?t?. Zprost?edkov?n? je zdarma. V?ce informac? zde.Spolupracujeme

think creative - PROJEKTOV?  PREZENTA?N?  TABULE

Novinka na ?esk?m trhu, b??n? praxe na zahrani?n?ch ?kol?ch. Ur?eno d?tem do z?kladn?ch ?kol k prezentaci vlastn?ch projekt?. Samostoj?c?, uzav?rateln?, kartonov? a p?enosn?. V?ce informac? zde.


Bavard language camps - z?bavn? l?to s angli?tinou

V?uka angli?tiny od rodil?ch mluv??ch, z?bavn? a vzd?l?vac? odpoledn? aktivity v z?bavn?m a p??telsk?m prost?ed?. V?ce informac? zde.


Tipy na v?let: co si nenechat uj?t v Techmanii a iqlandii?
P?ejeme V?m kr?sn? apr?lov? dny!

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz