Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Zpravodaj ?nor 2016

05.02.2016

Mil? p??znivci v?dy,

prvn? pololet? je za n?mi a my u? se t???me na nov? experimenty! P?ipravujeme pro v?s tak? nov? exkurze a letn? t?bory.


KROU?KY

Za??n? nov? pololet? a s n?m i na?e krou?ky s nov?mi experimenty. P?ij?te se pod?vat na ?vodn? hodiny!

Nejvy??? ?as se p?ihl?sit! St?le zb?vaj? na n?kter?ch ?kol?ch voln? m?sta.

V?DA N?S BAV? - pro mate?sk? ?koly. V?ce info a p?ihl??ka zde.

V?DA N?S BAV? - pro z?kladn? ?koly. V?ce info a p?ihl??ka zde.

HEJBNI MOZKEM - pro 4. - 6. t??du. V?ce info a p?ihl??ka zde.

KOSTKY N?S BAV? - Lego pro d?ti od 5 do 7 let. V?ce info a p?ihl??ka zde.


PATRON NOV?HO POLOLET?

Jedn? se o v?znamn?ho slovensk?ho geologa a paleolontologa, kter? se zab?val geologick?m mapov?n?m a fytopaleolontologi?. V?ce informac? ji? brzy na na?em webu!


T?BORY

Venku je sice zima, my u? ale piln? pracujeme na p??prav? letn?ch t?bor?. Op?t budou prob?hat cel? l?to. Term?ny budeme postupn? zve?ej?ovat. Sv?j z?jem o lokalitu m??ete projevit zde.


SCHOOL PRESS CLUB

mal? bo?ena n?mcov? o babi?ce

Va?e ?kola nevyd?v? zat?m ??dn? ?asopis? Napi?te n?m o va?? ?kole! V?ce informac? zde.


U?EN? N?S BAV?

Nedopadlo vysv?d?en? podle va?ich p?edstav? Zlep?ete v?kony va?ich d?t? a najd?te jim dou?ov?n? na m?ru. Zprost?edkov?n? je zdarma!

V?ce informac? zde.


SPOLUPRACUJEME

think creative - PROJEKTOV?  PREZENTA?N?  TABULE

Novinka na ?esk?m trhu, b??n? praxe na zahrani?n?ch ?kol?ch. Ur?eno d?tem do z?kladn?ch ?kol k prezentaci vlastn?ch projekt?. Samostoj?c?, uzav?rateln?, kartonov? a p?enosn?. V?ce informac? zde.


bavard language camps - Z?BAVN? L?TO S ANGLI?TINOU

V?uka angli?tiny od rodil?ch mluv??ch, z?bavn? a vzd?l?vac? odpoledn? aktivity v z?bavn?m a p??telsk?m prost?ed?. V?ce informac? zde.


iQLANDIA


Techmania


ZAJ?MAVOSTI ZE SV?TA V?DY

dev?t? planeta slune?n? soustavy?

Ameri?t? v?dci prohl?sili, ?e objevili ve slune?n? soustav? novou planetu. M?la by b?t dvakr?t t잚? ne? Zem? a okolo Slunce ob?hat ve vzd?lenosti dvacetkr?t v?t?? ne? Neptun. Je tomu opravdu tak? Cel? ?l?nek ?t?te zde.


P?ejeme v?m ?sp??n? nov? pololet?!

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz