Věda nás baví

Interaktivní a zábavné tábory a kroužky pro děti

Novinky

Věda nás baví a KROUŽKY se spojily

25.02.2024
NOV? P?ILE?ITOSTI, JE?T? V?CE ZKU?ENOST?, NOV? KAPITOLA MO?NOST?   U? to nejsou dv? spole?nosti, ale jedna, za to a s dvojn?sobnou chut? bavit d?ti po ?kole a o pr?zdnin?ch.  KROU...

více informací

Dramatick? a cyklistick? t?bor

05.01.2024
Do nab?dky letn?ch t?bor? jsme p?idali Dramatick? t?bor, kde si d?ti vyzkou??, jak? to je, v??t se do role n?koho jin?ho. A tak? Cyklot?bor, kde budeme podnikat zaj?mav? v?lety, nau??me se o ?dr?b?...

více informací

Je?t? nen? pozd?!

09.10.2023
St?le se m??ete p?ihl?sit do na?ich v?deck?ch krou?k? pro M? a Z? - posledn? voln? m?sta. Poj?te s n?mi b?dat a objevovat sv?t kolem n?s. A nebojte, v?e je uzp?sobeno pro d?ti 5 - 12 let Na d?ti na...

více informací

U?EN? N?S BAV?

01.07.2021
U?en? n?s bav? a bav? n?s i psan? novin a inspirov?n? ostatn?ch. Proto jsme v roce 2021 zalo?ili redakci novin pro u?itele U?it n?s bav?. Noviny U?it n?s bav? p?in??ej? u?itel?m i u?itelk?m inspi...

více informací

Provozn? informace krou?ku ohledn? koronaviru

10.03.2020
Mil? rodi?e a d?ti,  vzhledem k na??zen? vl?dy ohledn? ???en? koronaviru v ?R v?s chceme informovat, ?e se na?e aktivity do?asn? pozastavuj? na z?kladn?ch i mate?sk?ch ?kol?ch. Krou?ky...

více informací

Vesel? V?noce p?eje V?DA N?S BAV?

16.12.2019
Mil? p??tel? v?dy,  d?kujeme za Va?i p??ze? a do nov?ho roku V?m p?ejeme v?e nejlep??.

více informací

?lapeme n?sil? na paty - 6. ro?n?k charitativn?ho pochodu

21.09.2019
Dal?? ro?n?k pochodu na podporu organizace ACORUS - centra na pomoc ob?tem dom?c?ho n?sil? a V?DA N?S BAV?! 21. 9. 2019 Start bude otev?en mezi 11. a 13. hodinou. M??ete se zaregistrovat na m?st...

více informací

Festival mimo?koln?ch aktivit

18.09.2019
Festival mimo?koln?ch aktivit (Za)bavte Va?e d?ti   18. – 19. z??? 2019  Palack?ho n?m?st? – Praha 2  9 – 17 hodin Chcete, aby na?e d?ti tr?vily voln...

více informací

DEN ZEM? - 23. 4. 2019 v EKOCENTRU PRALES

11.04.2019
Mil? rodi?e a d?ti,  r?di bychom V?s pozvali na akci: DEN ZEM? kter? se kon? v ?ter? 23. 4. 2019 od 8:30 do 15 hodin v lokalit? EKOCENTRA PRALES Mladoboleslavsk? 953, Praha ...

více informací

Bambifest v ?B - 24. - 25. kv?tna 2019

02.04.2019
Budete 24. - 25. kv?tna v ?esk?ch Bud?jovic?ch a hled?te aktivity pro sv? d?ti? Tak p?ij?te na Bambifest! R?di v?s potk?me!

více informací

V?echny na?e tri?ka jsou nyn? o 20% levn?j??!

14.03.2019
Je jaro roku 1879 a v n?meck?m Ulmu, nedaleko Dunaje se rozezn?l pl?? mal?ho Alberta Einsteina. Je tomu 140 let co se narodil tento velk? v?dec (autor obecn? i speci?ln? teorie relativity a mnoha...

více informací

Polytechnick? den - Fren?t?t pod Radho?t?m!

05.03.2019
CENTR?LN? MOZEK LIDSTVA - No jasn?! A V?DA N?S BAV? tam nesm? chyb?t! 15. 3. 2019 Fren?t?t pod Radho?t?m

více informací

Jsme partnerem pochodu proti dom?c?mu n?sil? ?lapeme n?sil? na paty 2018. P?ipojte se a podpo?te dobrou v?c!

10.09.2018
5. ro?n?k charitativn?ho pochodu proti dom?c?mu n?sil? „?lapeme n?sil? na paty“ se kon? 22. z??? v kempu D?b?n. Start bude otev?en mezi 11. a 13. hodinou. P?jdeme po dvou okru?n?ch tra...

více informací

Dobrodru?n? l?to s V?DA N?S BAV?

06.04.2018
Mami, tati, v?te, co budu d?lat tohle l?to?  Vyprav?m se na dobrodru?nou expedici! Na cestu do nitra kapky vody s V?DA N?S BAV?, stejn? jako do j?dra slunce za vod?kem. Nav?t...

více informací

P?kn? p?ekvapen? pro p??choz?!

25.01.2018
V?DA pln? novinek Za??n? nov? pololet? a s n?m i na?e v?deck? krou?ky. Zaj?m? V?s, jak to na krou?ku V?DA N?S BAV? vypad?, co a jak u??me Va?e d?ti? Pak vyu?ijte jedine?n? p??le?itosti a p?ij?...

více informací

Sourozenc?m Alb?k nad?luje slevu 25 %

20.09.2017
M?te doma v?ce ne? jednoho mal?ho v?d?tora? Pak nev?hejte a p?ihlaste ho tak? na krou?ek V?DA N?S BAV? a u?et?ete z 25 % ceny krou?kovn?ho. Do pozn?mky v p?ihl??ce sta?? napsat, ?e j...

více informací

Jsme partnerem pochodu proti dom?c?mu n?sil? ?lapeme n?sil? na paty 2017. P?ipojte se a podpo?te dobrou v?c!

13.09.2017
4. ro?n?k charitativn?ho pochodu proti dom?c?mu n?sil? „?lapeme n?sil? na paty“ se kon? 23. z??? v kempu D?b?n. Jedn? se o benefi?n? sportovn?-spole?enskou akci na podporu ob?t? dom?c?h...

více informací

Srde?n? pozv?nka: 120. v?ro?? tramvajov? dopravy v Liberci 26. 8. 2017 - budeme tam tak?!

24.08.2017
Poj?te s n?mi experimentovat a pod?vat se na tramvaje! Na v?echny se t???me ji? tuto sobotu 26. 8. 2017 od 10 hod. My tam tak? budeme m?t st?nek, tak?e si spole?n? m??eme zaexperimentovat.

více informací

V?DECK? L?TO nyn? levn?ji! P?ihlaste se a zapla?te o 250 K? m?n?. Posledn? m?sta na vybran?ch t?borech.

02.08.2017
Alb?k op?t nad?luje! N?? patron prof. Alb?k nad?luje d?tem a rodi??m! Nyn? o 250 K? levn?j?? vybran? p??m?stsk? t?bory V?DECK? L?TO v term?nu od 14. 8. do 18. 8. na: Z? Podb?lohorsk...

více informací

P?ihla?ov?n? na krou?ky je otev?eno! Nov? krou?kov? rok 2017/2018

23.06.2017
P?ihla?ov?n? na p???t? pololet? 2017/18 je spu?t?no U? nyn? se m??ete p?ihla?ovat na krou?ky v nov?m ?koln?m roce! ?ek? n?s mnoho novinek v podob? nov?ch lekc? ...

více informací

Neprop?sn?te V?DECK? L?TO, m?sta rychle ub?vaj?. P?ihlaste se v?as.

22.05.2017
Nov? t?ma a nov? experimenty Vydejte se s n?mi na dobrodru?nou cestu po stop?ch vzniku a v?voje ?ivota na Zemi od Prav?ku k "Robov?ku". P?ihlaste se ale v?as, m?sta rychle ub?vaj?! Sez...

více informací

T?bor V?DECK? L?TO - Na co se m??ete t??it? T?eba na model srdce!

24.04.2017
Bije srdce Va?eho mal?ho v?dce pro v?du? Pak s n?mi poj?te odhalit tajemstv? jeho fungov?n? a mno dal??ho na p??m?stsk? t?bor! O ?em je leto?n? V?DECK? L?TO? Vznik a v?voj ?ivota na Ze...

více informací

Neprop?sn?te letn? t?bory, p?ihlaste se na p??m?stsk? t?bor V?DA N?S BAV?

07.04.2017
Poj?te s n?mi pozn?vat v?voj ?lov?ka, faunu na?? modr? planety i netu?en? tajemstv? vesm?ru. Vydejte se s n?mi na dobrodru?nou cestu mal?ho v?dce.  V?DECK? L?TO Vznik a v?voj ?ivo...

více informací

P?ihlaste se na krou?ek za sn??enou cenu a podpo?te sv?ho mal?ho genia

06.03.2017
P?ihl?sit se na krou?ek m??ete i nyn? a levn?ji Cena V?m bude pon??ena podle za??tku ??asti na krou?ku. Podrobnosti sn??en? cen naleznete ZDE. Podpo?te sv?ho mal?ho badatele a p?ihlaste na krou?...

více informací

Hled?me na?e budouc? astronomy, objevte ve sv?m d?t?ti talent.

07.02.2017
V?deli jste, ?e do projektu hled?n? nov?ch sv?t? jsou zapojeni i ?e?i? Akademie v?d ?R schv?lila nov? program v r?mci Strategie AV21, nazvan? „Vesm?r pro lidstvo“, kde se bude...

více informací

Lep?? d??ve ne?li pozd?ji

24.01.2017
U? se V?m d?ti pochlubily diplomy, kter? dostaly na z?v?re?n? hodin? prvn?ho pololet? krou?ku V?DA N?S BAV?? Nebo se na v?deck? krou?ek v 1. pololet? nedostaly? Pak je nejvy??? ?as to napravit ne? ...

více informací

?vodn? hodina krou?ku otev?en? v?em, mal?m i velk?m

19.01.2017
Za??n? nov? pololet? a s n?m i na?e v?deck? krou?ky V?DA N?S BAV? s ?pln? nov?mi experimenty. M??ete nav?t?vit 1. hodinu s Va?imi d?tmi a dov?d?t se tak v?ce o tom, na co se mohou letos t??it. P...

více informací

T???te se na nov? experimenty? Brzy za??n?me!

11.01.2017
S nov?m rokem nov? experimenty Co n?s na krou?ku V?DA N?S BAV? ?ek? v nadch?zej?c?m pololet?? rozsv?cen? neuronu model atmosf?ry hr?tky s optick?mi klamy pom??en? s?ly vlastn?m sil...

více informací

Vesel? V?noce p?eje V?DA N?S BAV?

22.12.2016
Vesel? V?noce a do nov?ho roku 2017 hlavn? hodn? ?t?st?, zdrav?, l?sky a dobr?ch kamar?d? V?m p?ej? krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV?.

více informací

Kdo pozd? chod?, s?m sob? ?kod?. Sleva10% plat? u? jen 2 t?dny

19.12.2016
Na?e ak?n? sleva bude platit u? jen dva t?dny! Nezme?kejte jedine?nou ?anci a registrujte Va?e d?tko na krou?ek V?DA N?S BAV? rad?ji je?t? dnes. Pouze do konce prosince plat? FIRST MINUTE 10% sleva...

více informací

Nad?lujeme v?em rychl?k?m - ak?n? FIRST MINUTE sleva 10%

01.12.2016
M?me pro V?s jedine?nou akci. Registrujte se do konce prosince a z?skejte FIRST MINUTE 10 % slevu! Dop?ejte sv?m d?tem smyslupln? z?bavy a p?ihlaste je na krou?ek V?DA N?S BAV?. Va?e d?ti...

více informací

Sleva 15 % na v?deck? krou?ek pro d?ti

08.11.2016
Za??tek ?koln?ho roku je obvykle velmi hektick? a Vy si teprve sna??te zorganizovat a ust?lit t?denn? pl?ny? Je?t? nen? pozd? Pokud jste je?t? nestihli p?ihl?sit sv? d?tko do krou?ku, v?bec se t...

více informací

P?e?t?te si n?zory V?s, rodi??. Va?e zp?tn? vazba n?s posouv? d?l.

27.09.2016
Za??tek krou?ku V?DA N?S BAV? je u? za dve?mi. P?ed ned?vnem jsme se V?s zeptali, jak hodnot?te minul? pololet?. A Va?e n?zory n?s neuv??iteln? pot??ily. P?i?lo n?m p?es 300 odpov?d? a pr?m?rn? jste n...

více informací

P?ihla?ov?n? na krou?ky je u? v pln?m proudu! Co n?s ?ek? za lekce a kde n?s nov? najdete?

16.09.2016
Po pr?zdnin?ch se u? zase d?ti zabydluj? ve ?kole a vy stoj?te p?ed ot?zkou, jak? krou?ek by je nejv?c bavil a byl jim z?rove? p??nosem? S popul?rn?m v?deck?m krou?kem pro d?ti V?DA N?S BAV? n...

více informací

P?ihlaste se a vyu?ijte slevu 25% pro sourozence na krou?ku

09.09.2016
M?te doma v?c ne? jednoho v?d?tora? P?ihlaste ho tak? na krou?ek pro d?ti V?DA N?S BAV? a u?et?ete 25% ceny krou?kovn?ho. Do pozn?mky v p?ihl??ce sta?? napsat, ?e jde o sourozence. V?ce informac? o...

více informací

Jsme partnerem pochodu proti dom?c?mu n?sil? ?lapeme n?sil? na paty 2016. P?ipojte se k n?m i vy a podpo?te dobrou v?c!

06.09.2016
3. ro?n?k charitativn?ho pochodu proti dom?c?mu n?sil? „?lapeme n?sil? na paty“ se kon? 24. z??? v kempu D?b?n. Jedn? se o benefi?n? sportovn?-spole?enskou akci na podporu ob?t? dom?c?h...

více informací

Hur?, je tu ?kola! A s n? i nov? krou?ek V?DA N?S BAV?!

01.09.2016
Co v?s ?ek? v nov?m ?koln?m roce? P?ece zbrusu nov? experimenty, nov? pozn?n? a nov? z??itky. V tomto ?koln?m roce si s na??m profesorem Alb?kem sestav?te nap??klad model ekologick?ho automobilu,...

více informací

L?to kon??, p??m?stsk? t?bory tak?, ale u? se m??eme t??it na nov? v?deck? krou?ky!

26.08.2016
L?to pomalu kon??, posledn? turnus leto?n?ch p??m?stsk?ch t?bor? je za n?mi a d?ti ?ek? nov? ?koln? rok. A v nov?m ?koln?m roce se m??eme spole?n? t??it na v?deck? krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV? a zbr...

více informací

Nevy?lo V?m hl?d?n?, nebo na posledn? chv?li p?em??l?te, kam s d?tmi?

17.08.2016
Pokud V?m vypadlo hl?d?n? nebo jen p?em??l?te, jak d?tem zpest?it konec l?ta, pod?vejte se na na?e p??m?stsk? t?bory V?DECK? L?TO, mo?n? V?m padnou do oka. T?bory jsou vhodn? pro d?ti od 6 do 12 le...

více informací

Nemus?te do sv?ta na zku?enou, jsme bl??, ne? si mysl?te. Otev?r?me nov? m?sta!

09.08.2016
Na?e v?deck? krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV? pot??? od za??tku ?koln?ho roku mal? v?d?tory v dal??ch m?stech ?esk? republiky. Prvn?m nov?m m?stem je druh? nejv?t?? m?sto na Morav? s populac? cca 300...

více informací

Kdo pozd? chod?, s?m sob? ? ob?as u?et??

04.08.2016
??dn? nudn? pr?dzniny, tohle l?to je o z?bavu postar?no! Zabavte d?ti o pr?zdnin?ch a je?t? u?et?ete. P?ipravili jsme pro V?s speci?ln? Last minute akci – 10 % sleva na p??m?stsk? t?bor V?DEC...

více informací

Nenechte se m?lit, v?deck? t?bor rozhodn? nen? jen pro kluky!

29.07.2016
Jestli jste si mysleli, ?e v?da je jen pro kluky, tak se pod?vejte na d?ti z p??m?stsk?ho t?bora v Brn?. Holky jsou dokonce v p?evaze :-) A co?e je letos na t?bo?e ?ek?? Jak jist? v?te, leto?n? t?m...

více informací

P?ihla?ov?n? na krou?ky pro d?ti v roce 2016/2017 je otev?eno!

15.07.2016
A je to op?t tady! :-) Startujeme p?ihla?ov?n? na krou?ky pro d?ti do p???t?ho ?koln?ho roku. U? se nem??eme do?kat ??jna, proto?e jsme si pro v?s p?ichystali dal?? v?rku nov?ch a z?bavn?ch experiment...

více informací

LAST MINUTE ? 10% sleva na vybran? p??m?stsk? t?bory

12.07.2016
Pro vybran? ?koly jsme p?ipravili speci?ln? Last minute akci – 10 % sleva na p??m?stsk? t?bor V?DECK? L?TO. Nezme?kejte jedine?nou ?anci a registrujte sv? d?t? je?t? dnes! Akce plat? pouze pr...

více informací

Co ?ek? Va?e d?ti na krou?ku V?DA N?S BAV??

10.07.2016
Krou?ky pro d?ti V?DA N?S BAV? - u? jste o nich jist? sly?eli, ale mo?n? nev?te, co si pod t?m n?zvem p?edstavit? Sledujte na?e video a zjist?te, jak? je ?koda, ?e va?e d?t? je?t? v?deck? krou?ky nena...

více informací

LAST MINUTE ? 10% sleva na vybran? t?bory

07.07.2016
Pro vybran? ?koly jsme p?ipravili speci?ln? Last minute akci – 10 % sleva na p??m?stsk? t?bor V?DECK? L?TO. Nezme?kejte jedine?nou ?anci a registrujte sv? d?t? je?t? dnes! Akce plat? pouze pr...

více informací

Odpov?zte na sout??n? ot?zku a vyhrajte voucher na 250 K?

15.06.2016
M?me pro V?s sout??n? ot?zku: KDO ?EKL „A P?ECE SE TO??“ ? Prvn?ch 50 spr?vn?ch odpov?d? vyhr?v? voucher na 250 K?, kter? m??ete vyu??t na aktivity V?DA N?S BAV?, nap?. p??m?stsk? t?bor...

více informací

Zpravodaj duben 2016

07.04.2016
Mil? p??znivci, p?e?t?te si o t?borov?ch aktualit?ch, ministryni na v?deck?m krou?ku, nov?m webu nebo o sout??i o nejlep?? ?l?nek. V?deck? t?bory 2016 Je Zem? placat?? aneb V?da v pr?b...

více informací

N?V?T?VA MINISTRYN? ?KOLSTV? NA KROU?KU V SOKOLOV?

21.03.2016
V pond?l? 14. b?ezna jsme na Z? Rokycanova zah?jili, jako ka?d? t?den, krou?ek V?DA N?S BAV?. Tato hodina byla ov?em jin? ne? ostatn? - o?ek?vali jsme n?v?t?vu pan? ministryn? K. Valachov?. V prvn?...

více informací

JI?? GRYGAR SLAV? 80. NAROZENINY - BLAHOP?EJEME

17.03.2016
Zn?m? populariz?tor v?dy - astronom Ji?? Grygar se dnes do??v? osmdes?ti let. Je autorem nejen legend?rn?ho po?adu Okna vesm?ru doko??n, ale i ?ady odborn?ch astronomick?ch v?raz?, kter? vymyslel, aby...

více informací

Potřebujete poradit? Napište nám na info@vedanasbavi.cz